Warunki użytkowania

Niniejsze warunki użytkowania (zwane dalej „Warunkami Ogólnymi”) regulują dostęp i korzystanie przez użytkownika (zwanego dalej „Użytkownikiem”) z Serwisu Internetowego DRESSLIGHT BARCELONA (zwanego dalej „Serwisem Internetowym”). Akceptując Warunki Ogólne, Użytkownik oświadcza, że:

a. zapoznał się z treścią niniejszych warunków, zrozumiał i przyjął ich zawartość,
b. przyjmuje wszystkie wskazane w nich zobowiązania.
Korzystanie z Serwisu Internetowego oznacza przyjęcie statusu Użytkownika Serwisu Internetowego oraz akceptację wszystkich wymogów zawartych w niniejszych Warunkach Ogólnych. Użytkownik powinien dokładnie przeczytać niniejsze Warunki Ogólne podczas każdorazowego korzystania z Serwisu Internetowego, ponieważ zarówno Serwis, jak i niniejsze Warunki Ogólne ulegają modyfikacjom.
Dostawca Serwisu zastrzega sobie prawo do dokonywania, w dowolnym momencie i bez uprzedniego powiadomienia, wszelkiego rodzaju modyfikacji lub aktualizacji treści oraz usług, niniejszych Warunków Ogólnych oraz, ogółem, wszelkich elementów obejmujących projekt i ustawienia konfiguracyjne Serwisu Internetowego.
1. Informacje ogólne na temat Serwisu Internetowego
Zgodnie z treścią art.10 Ustawy nr 34/2002 z dnia 11 lipca, dotyczącej usług społeczeństwa informacyjnego oraz handlu elektronicznego, poniżej przedstawiono informacje ogólne na temat Serwisu Internetowego:
Właściciel: LOREFAR S.L (zwany dalej „DRESSLIGHT BARCELONA”). Adres spółki: Calle Dinámica 1, Polígono Industrial Santa Rita, 08755 Castellbisbal (Barcelona).
NIP: B58087479
E-mail: info@dresslight.es
Tel.: 902 165 166
2. Dostęp do Serwisu Internetowego Standardowy dostęp do Serwisu Internetowego jest bezpłatny, oprócz kosztów związanych z łącznością za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych, świadczoną przez dostawcę usług telekomunikacyjnych właściwego dla Użytkownika.
3. Zasady korzystania z Serwisu Internetowego Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu Internetowego oraz wszelkich zawartych w nim treści i usług zgodnie z prawem, przyjętymi obyczajami, porządkiem publicznym oraz niniejszymi Warunkami Ogólnymi. Ponadto Użytkownik zobowiązuje się do odpowiedniego wykorzystywania usług i/lub treści zawartych w Serwisie Internetowym oraz do niewykorzystywania ich do działalności niezgodnej z prawem lub działań o charakterze przestępczym, stanowiących naruszenie praw podmiotów trzecich i/lub przepisów dotyczących własności intelektualnej i przemysłowej lub wszelkich innych zasad mającego zastosowanie porządku prawnego.
Użytkownik zobowiązuje się do nieprzekazywania, niewprowadzania, nierozpowszechniania i nieudostępniania osobom trzecim żadnych materiałów czy informacji (danych, treści, wiadomości, obrazów, plików dźwiękowych i graficznych, fotografii, oprogramowania itp.) niezgodnych z prawem, przyjętymi obyczajami, porządkiem publicznym oraz niniejszymi Warunkami Ogólnymi. W związku z tym Użytkownik zobowiązuje się m.in. do:
I- niewprowadzania i nierozpowszechniania treści propagandowych o charakterze rasistowskim, ksenofobicznym, pornograficznym, nawołujących do terroryzmu lub stanowiących naruszenie praw człowieka,
II- niewprowadzania i nierozpowszechniania w sieci programów zawierających dane (wirusy i szkodliwe oprogramowanie) zdolnych do dokonania szkód w systemach komputerowych dostawcy, jego poddostawców lub innych Użytkowników sieci internetowej,
III- nierozpowszechniania, nieprzekazywania i nieudostępniania podmiotom trzecim wszelkiego rodzaju informacji, elementów lub treści stanowiących naruszenie praw podstawowych oraz wolności obywatelskich, uznanych w konstytucji oraz wynikających z treści traktatów międzynarodowych,
IV- nierozpowszechniania, nieprzekazywania i nieudostępniania podmiotom trzecim wszelkiego rodzaju informacji, elementów lub treści stanowiących nielegalną lub nieuczciwą reklamę,
V- nieprzekazywania niechcianej lub nieuprawnionej reklamy, materiałów reklamowych, „wiadomości-śmieci”, „wiadomości-łańcuszków”, „struktur piramidowych” lub wszelkich innych form akwizycji, z wyjątkiem obszarów, takich jak obszary handlowe, które przeznaczone są wyłącznie do takich celów,
VI- niewprowadzania i nierozpowszechniania wszelkich informacji i treści nieprawdziwych, dwuznacznych lub niedokładnych w sposób, który może wprowadzić w błąd odbiorców informacji,
VII- nierozpowszechniania, nieprzekazywania i nieudostępniania podmiotom trzecim wszelkiego rodzaju informacji, elementów lub treści stanowiących naruszenie praw własności intelektualnej i przemysłowej, patentów, znaków towarowych lub praw autorskich, właściwych dla właścicieli Serwisu Internetowego lub podmiotów trzecich,
VIII- nierozpowszechniania, nieprzekazywania i nieudostępniania podmiotom trzecim wszelkiego rodzaju informacji, elementów lub treści stanowiących naruszenie tajemnicy łączności oraz praw dotyczących danych osobowych.
Użytkownik zobowiązuje się do zwolnienia DRESSLIGHT BARCELONA z wszelkiego rodzaju ewentualnych roszczeń, grzywien, kar lub sankcji, do których mogłoby powstać zobowiązanie w wyniku naruszenia przez Użytkownika którejkolwiek z wyżej wymienionych zasad użytkowania. Ponadto DRESSLIGHT BARCELONA zastrzega sobie prawo egzekwowania odszkodowania za poniesione z tego tytułu szkody.
DRESSLIGHT BARCELONA zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zakazu korzystania z usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu Internetowego każdemu Użytkownikowi, który dopuści się naruszenia zasad i obowiązków określonych w niniejszych Warunkach Ogólnych.
4. Wyłączenie odpowiedzialności DRESSLIGHT BARCELONA nie ponosi odpowiedzialności w zakresie aktualizacji Serwisu Internetowego, nie gwarantuje także dokładności i kompletności zamieszczanych w nim informacji. W związku z powyższym, Użytkownik winien potwierdzić dokładność i kompletność opublikowanych informacji, przed podjęciem wszelkich decyzji, związanych z jakąkolwiek usługą lub treścią opisaną w Serwisie Internetowym. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu Internetowego nie oznacza dla DRESSLIGHT BARCELONA obowiązku kontroli występowania wirusów, robaków czy wszelkich innych, szkodliwych elementów komputerowych. Użytkownik zawsze powinien posiadać odpowiednie narzędzia do wykrywania i usuwania szkodliwego oprogramowania komputerowego. DRESSLIGHT BARCELONA nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone w oprogramowaniu i sprzęcie komputerowym Użytkowników lub podmiotów trzecich podczas korzystania z usług oferowanych w Serwisie Internetowym, ani też za szkody powstałe w następstwie usterek lub utraty łączności z sieciami telekomunikacyjnymi, oznaczające w szczególności: zawieszenie, anulowanie lub przerwanie usługi Serwisu Internetowego, przed lub w trakcie jej świadczenia.
5. Treści i usługi powiązane za pośrednictwem Serwisu Internetowego
Obsługa dostępu do Serwisu Internetowego może obejmować techniczne urządzenia wiążące, katalogi lub nawet instrumenty wyszukiwania, umożliwiające Użytkownikowi dostęp do innych witryn i portali internetowych (zwanych dalej „Serwisami Powiązanymi”). W takich przypadkach DRESSLIGHT BARCELONA ponosi odpowiedzialność za treści i usługi dostarczane w Serwisach Powiązanych wyłącznie w takim stopniu, w jakim posiadać będzie skuteczną wiedzę na temat ich bezprawnego charakteru, lecz nie dezaktywuje właściwego odnośnika z należytą starannością. W przypadku, gdy Użytkownik uzna, że istnieje Serwis Powiązany o bezprawnych lub nieodpowiednich treściach, może powiadomić o tym DRESSLIGHT BARCELONA, choć takie powiadomienie w żadnym przypadku nie oznacza obowiązku usunięcia danego odnośnika.
W żadnym przypadku istnienie Serwisów Powiązanych nie zakłada zawarcia umów z właścicielami lub osobami za nie odpowiedzialnymi, ani też nie oznacza rekomendacji, promocji czy też utożsamiania DRESSLIGHT BARCELONA z dostarczanymi oświadczeniami, treściami czy usługami. DRESSLIGHT BARCELONA nie posiada wiedzy na temat treści i usług Serwisów Powiązanych, zatem nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez bezprawny charakter, jakość, nieaktualność, niedostępność, błędy i nieprzydatność treści i/lub usług Serwisów Powiązanych, ani też za żadne inne szkody, nieleżące w sposób bezpośredni po stronie DRESSLIGHT BARCELONA.
6. Własność intelektualna i przemysłowa
Wszelkie treści Serwisu Internetowego, w tym m.in. teksty, fotografie, grafika, obrazy, ikony, technologie, oprogramowanie, odnośniki oraz inne treści audiowizualne lub dźwiękowe, jak również projekt graficzny oraz kody źródłowe Serwisu, stanowią własność intelektualną DRESSLIGHT BARCELONA lub podmiotów trzecich. Jednocześnie żadnego rodzaju prawo do eksploatacji, uznane w obowiązującym prawie w odniesieniu do własności intelektualnej, dotyczącej tych elementów, nie może być postrzegane jako ich przekazanie Użytkownikowi.
Znaki towarowe, nazwy handlowe lub znaki szczególne stanowią własność DRESSLIGHT BARCELONA lub podmiotów trzecich, zaś dostęp do Serwisu Internetowego nie może być postrzegany, jako udostępnienie praw do nich.
7. Polityka prywatności
Zgodnie z treścią Ustawy Organicznej nr 15/1999 z dnia 13 października, dotyczącej ochrony danych osobowych (dalej zwanej „LOPD”), informujemy Użytkownika, iż jego dane osobowe zostaną włączone do kartotek posiadanych przez DRESSLIGHT BARCELONA oraz będą przetwarzane w celu świadczenie zamówionych usług, udzielania odpowiedzi na pytania oraz dostarczania stosownych informacji na temat naszych produktów, usług, promocji oraz wydarzeń, także za pośrednictwem mediów elektronicznych. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na otrzymywanie tego rodzaju wiadomości, może nas o tym poinformować, wysyłając wiadomość na adres: info@dresslight.es.
7.1. Egzekwowanie praw
Użytkownik może egzekwować swoje prawa w zakresie dostępu, dokonywania zmian, usuwania oraz sprzeciwu, określone w treści LOPD, zwracając się z pisemnym wnioskiem do LOREFAR, S.L., calle Dinámica, 1, Polígono Industrial Santa Rita, 08755 Castellbisbal (Barcelona) lub poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres: info@dresslight.es.
7.2. Zakaz w odniesieniu do osób niepełnoletnich
Osoby poniżej 14. roku życia nie powinny udostępniać swoich danych osobowych DRESSLIGHT BARCELONA bez uprzedniej zgody ich rodziców lub opiekunów. Jeżeli jesteś osobą niepełnoletnią, Twoi rodzice lub opiekunowie proszeni są o kontakt z naszą firmą.
7.3. Wykorzystywanie plików „cookies”
DRESSLIGHT BARCELONA, samodzielnie lub za pośrednictwem podmiotów trzecich zatrudnionych w celach świadczenia usług badawczych, może wykorzystywać pliki „cookies” podczas korzystania przez Użytkowników z Serwisu Internetowego. „Cookies” to pliki przesyłane do wyszukiwarki za pośrednictwem serwera internetowego w celu rejestrowania czynności dokonywanych przez Użytkowników podczas przeglądania sieci.
Pliki „cookies”, stosowane przez Serwis Internetowy, kojarzone są jedynie z anonimowym użytkownikiem i jego komputerem, zatem nie stanowią, same w sobie, danych osobowych Użytkowników.
Poprzez stosowanie plików „cookies”, serwer, na którym znajduje się Serwis Internetowy, jest w stanie rozpoznać przeglądarkę wykorzystywaną przez Użytkowników, umożliwiając łatwiejsze przeglądanie informacji oraz np. oferowanie dostępu uprzednio zarejestrowanych Użytkowników do obszarów, usług, promocji lub konkursów zarezerwowanych wyłącznie dla nich, bez konieczności każdorazowej rejestracji Użytkownika podczas wizyty w Serwisie. Pliki te wykorzystywane są również w celach badania zainteresowania oraz parametrów ruchu w sieci, jak również monitorowania postępu i liczby wejść do Serwisu.
Użytkownicy mogą skonfigurować swoje przeglądarki w taki sposób, aby powiadamiani byli o otrzymywaniu plików „cookies”, a także by uniemożliwiona była ich instalacja na danym sprzęcie. Aby dowiedzieć się więcej na ten temat, należy zapoznać się z instrukcjami oraz wskazówkami użytkowania danej przeglądarki.
Do korzystania z Serwisu Internetowego nie jest konieczne zezwolenie na instalację plików „cookies” wysyłanych przez Serwis lub przez podmioty trzecie, działające w imieniu DRESSLIGHT BARCELONA, bez uszczerbku dla konieczności logowania się Użytkowników w każdej usłudze, do której świadczenia wymagana jest najpierw rejestracja lub logowanie.
8. Nieważność i nieskuteczność postanowień
Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszych Warunków Ogólnych ogłoszone zostanie całkowicie lub częściowo za nieważne lub nieskuteczne, owa nieważność lub nieskuteczność będzie miała zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do tego postanowienia lub jego części, przy jednoczesnym utrzymaniu brzmienia niniejszych Warunków Ogólnych w pozostałej ich części. W takim wypadku, postanowienie to jest całkowicie lub częściowo nieuwzględniane.
9. Obowiązujące przepisy oraz prawo właściwe Niniejsze Warunki Ogólne podlegają wykonaniu i interpretacji zgodnie z prawodawstwem Hiszpanii. DRESSLIGHT BARCELONA oraz Użytkownik postanawiają, iż wszelkie zaistniałe pomiędzy nimi spory zostaną przekazane do rozstrzygnięcia przez sądy w Barcelonie (Hiszpania), o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej.